Privacyverklaring Versluis Optiek BV

Algemeen over de Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Toepassing van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten op alle websites en apps (verder: ‘Websites’ en ‘Apps’) van ondernemingen en merken van Versluis Optiek B.V.  Versluis Optiek is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verzameld via de Websites en Apps.

Welke persoonsgegevens verwerkt Versluis Optiek en voor welke doeleinden?

Een groot deel van onze Websites en Apps kan gebruikt worden zonder je persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Voor bepaalde (delen van) Websites en Apps, is het nodig dat Versluis Optiek persoonsgegevens verwerkt. Versluis Optiek verwerkt persoonsgegevens van:

 • Gebruikers van Websites en Apps (‘Gebruikers’):
  • Persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum;
  • Interactiegegevens, zoals IP-adres, surf- en klikgedrag op de Websites en Apps, locatiegegevens, cookie ID en contact met Consumer Contact & Care of Customer Care.
 • Consumenten (‘Klanten’) die product(en) en diensten afnemen via de Versluis Optiek webshop:
  • Contact- en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en klantnummer.

Versluis Optiek verwerkt persoonsgegevens als volgt:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals het afhandelen van aankopen in de webshop ten aanzien van onze producten en diensten: log-in naam en wachtwoord (om een account aan te maken), naam, postadres, emailadres en telefoonnummer (voor de afhandeling van de aankoop en het geval dat we daarover met jou moeten communiceren), geboortedatum (omdat we verplicht zijn je leeftijd te checken voordat je onze Websites en Apps bezoekt), betaalinformatie, klantnummer;
 • Voor servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via Customer Care: naam, emailadres, telefoonnummer en de vraag of klacht die je hebt;
 • Voor marketingdoeleinden, zoals:
  • Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, verzenden van nieuwsbrieven, tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen op Versluis Optiek Website en Apps en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn; en
 • Voor het opvolgen van wettelijke verplichtingen zoals fiscale plichten en leeftijdscontrole. In sommige gevallen is het daarbij nodig jouw gegevens aan andere organisaties door te geven, zoals aan de Belastingdienst;
 • Voor ontwikkel- en analysedoeleinden, dus om onze Websites en Apps verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze winacties en promotiecampagnes en het sturen van anonieme enquêtes.

Aan wie verstrekt Versluis Optiek persoonsgegevens?

Versluis Optiek verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van  de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. Versluis Optiek verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Versluis Optiek. Daarnaast worden gegevens verstrekt aan partijen die Versluis Optiek helpen bij de uitvoering van diensten voor jou, de levering van producten aan jou of om onze Websites en Apps te onderhouden. Deze derde partijen kunnen zijn:

 •  (IT) service providers;
 • payment service providers;
 • onafhankelijke deurwaarders, advocaten of andere dienstverleners met het doel achterstallige betalingen te incasseren;
 • handhavingsinstanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties;
 • in het geval dat Versluis Optiek alle of een deel van de activiteiten of aandelen verkoopt aan een derde partij, worden in sommige gevallen persoonsgegevens aan deze derde partij verschaft.

Deze partijen kunnen zich bevinden in Nederland, andere landen in de Europese Economische Ruimte of elders in de wereld. Wanneer persoonsgegevens door ons buiten de EER worden opgeslagen, zullen we zorgen voor een passend niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. We vereisen dat serviceproviders en andere dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen.

Wanneer dergelijke internationale gegevensoverdracht plaatsvindt van een EER-land naar een ontvanger in een land met een ander gegevensbeschermingsregime, zorgen wij ervoor dat deze internationale gegevensoverdracht geen negatieve invloed heeft op het niveau van bescherming van de persoonsgegevens door extra passende maatregelen te nemen.

Hoe lang bewaart Versluis Optiek persoonsgegevens?

Versluis Optiek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt moeten verplicht zeven jaar worden bewaard. Als je account op een van onze Websites en Apps gedurende twee jaar inactief is, wordt je account verwijderd. In veel gevallen is het ook mogelijk om je gehele account zelf te verwijderen. Consumer Contact & Care of Customer Care bewaart gegevens tot een jaar na de datum dat de vraag of klacht is opgelost of het verzoek is gesloten.

Beveiliging van persoonsgegevens en aansprakelijkheid

De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor jou en voor ons. Versluis Optiek heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn in lijn met geldende privacy en informatiebeveiliging wetgeving. Echter kan voor geen enkele website of app 100% veiligheid gegarandeerd worden. Versluis Optiek kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde toegang tot de persoonsgegevens die buiten Versluis Optiek’s controle ligt. Onze Websites en Apps kunnen links bevatten naar andere websites en apps. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy en beveiliging van zulke websites en apps. Deze websites en apps vallen niet onder deze Privacyverklaring en we raden dan ook aan om de privacy verklaringen op deze websites en apps zorgvuldig te lezen.

Daarnaast is Versluis Optiek, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Versluis Optiek, ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens.

Cookies

Een groot deel van de gegevens waar deze Privacyverklaring op ziet, is verzameld door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een Website of App in je randapparatuur wordt geplaatst of uitgelezen, bijvoorbeeld in de browser van je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kan je bij een later bezoek worden herkend.

JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Een Software Development Kit (SDK) is ook een voorbeeld van een soortgelijke techniek die ervoor kan zorgen dat Apps informatie verzamelen en opslaan op een smartphone of een tablet en die informatie versturen aan Versluis Optiek en/of externe partijen. Een laatste voorbeeld van een soortgelijke techniek is een beacon. Dat is een klein apparaat dat bijvoorbeeld in een horecalocatie of op een evenemententerrein kan worden geplaatst. Deze beacon kan door middel van het activeren van Bluetooth-technologie, in combinatie met het downloaden van een van onze App(s) of een app van een derde partij, signalen ontvangen en verzenden naar bezoekers met smartphones die zich in de buurt van deze beacon bevinden. Meer informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken vind je in ons separate Cookiebeleid .

Jouw privacyrechten

Inzageverzoek

Je kunt een overzicht van de door Versluis Optiek verwerkte persoonsgegevens opvragen. 
Correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek

Je kunt een verzoek doen tot het corrigeren, verwijderen, beperken of overdragen van de persoonsgegevens die Versluis Optiek van jou verwerkt. Versluis Optiek zal aan een dergelijk verzoek voldoen indien het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten en Versluis Optiek richtlijnen. Houd er rekening mee dat Versluis Optiek  jou kan verzoeken je verzoek opnieuw te doen of aan te vullen, onder omstandigheden kan weigeren aan je verzoek te voldoen en bepaalde persoonsgegevens kan uitsluiten van dergelijke verzoeken vanwege toepasselijke (privacy) wetgeving. De persoonsgegevens ontvang je op een gestructureerde, veelgebruikte en machine-leesbare wijze. In bepaalde gevallen zullen we op jouw verzoek de persoonsgegevens overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

Verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens door Versluis Optiek. In sommige gevallen hebben we echter legitieme redenen om jouw persoonsgegevens te blijven verwerken. Je kunt je echter wel altijd verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer toestemming te geven om (via een bepaald medium) te worden benaderd, zal Versluis Optiek je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden.

Contact met Versluis Optiek

Hierboven kun je lezen welke privacy rechten je kunt uitoefenen (inzage, correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek en recht van verzet). Je kunt je verzoek richten aan Versluis Optiek.  Dit kun je doen via het contactformulier. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en in het opmerkingenveld om welk verzoek het gaat. Houd er rekening mee dat Versluis Optiek je identiteit dient vast te stellen. In sommige gevallen kan daarom om aanvullende informatie worden gevraagd.

Voor overige vragen of verzoeken kunnen consumenten telefonisch, via de website of per post contact opnemen met Versluis Optiek.

Telefonische klantenservice

De klantenservice is bereikbaar op dinsdag tot en met vrijdag van 09.30 tot 18.00 uur via telefoonnummer 0345-611308.

Online contactformulier

Via internet kun je gebruik maken van het contactformulier.

Postadres

Post kan worden gericht aan:

Versluis Optiek  BV

Kerkstraat 62

4141 AX Leerdam

Wijziging van deze Privacyverklaring

Versluis Optiek kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Versluis Optiek raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer je het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) deze Privacyverklaring, kan je niet (langer) volledig gebruik maken van onze diensten, Websites en Apps.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2019.